Zgłoszenie uczestnictwa:
- O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie w zakładce „KURSY”) oraz wpłata zaliczki w wysokości uzależnionej od rodzaju szkolenia w ciągu 7 dni od momentu przesłania formularza zgłoszeniowego. Dane do przelewu podane są na końcu strony w "INFORMACJE DODATKOWE (wybieramy w MENU zakładkę „KONTAKT” i przewijamy stronę w dół)
- Aby zostać wpisanym na listę uczestników, należy przesłać w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia potwierdzenie wpłaty zaliczki drogą elektroniczną (e-mail). Nieprzesłanie powyższego potwierdzenia może być powodem opóźnienia w wpisaniu na listę uczestników, a w przypadku pełniej grupy - utrata miejsca na liście uczestników.
- Pozostałą wpłatę za kurs należy uiścić na rachunek bankowy podany w mailu zwrotnym lub na stronie w terminie do 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia kursu, pod rygorem skreślenia z listy uczestników.
- Organizator wystawia rachunek w pierwszym dniu trwania kursu, chyba, że uczestnik zgłosi potrzebę otrzymania rachunku w terminie wcześniejszym.
- Osoba zainteresowana kursem, wysyłając zgłoszenie, zgadza się z warunkami finansowymi szkolenia, co potwierdza w formularzu zgłoszeniowym.

Rezygnacja z udziału:
- Zaliczka nie podlega zwrotowi w sytuacji rezygnacji uczestnika z kursu. Może zostać przeniesiona na poczet innego wskazanego przez uczestnika kursu.
- W przypadku rezygnacji w terminie do 8 tygodni przed rozpoczęciem kursu, organizator zwraca wpłacone środki, za wyjątkiem zaliczki.
- W przypadku rezygnacji w terminie do 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu, organizator zwraca 50% wpłaconej sumy. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 4 tygodnie
przed rozpoczęciem szkolenia – potrąca się 100% wpłaconej sumy.
- Rezygnacja w trakcie kursu (oraz pomiędzy modułami) jest równoznaczna z utratą 100% wpłaconej sumy.
- W przypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, środki wpłacone za kurs zostają przeniesione na poczet innego, organizowanego przez nas szkolenia.
- Rezygnacja z powodu zmian organizacyjnych, to jest zmiany ceny kursu lub zmiany terminu, powinna być złożona w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zmianie.
Rezygnacja złożona w terminie powyższych 30 dni jest równoznaczna ze zwrotem całej wpłaconej sumy za dany kurs. Zwrot środków nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu rezygnacji.
- Rezygnację należy składać drogą mailową.

Prawa i obowiązki uczestnika kursu:
- Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w formie zdjęć wykonywanych podczas kursu, w którym uczestniczył oraz na ich publikację w materiałach marketingowych i informacyjnych.
- Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w trakcie kursu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od dnia jego zakończenia.
- Uczestnik zobowiązuje się do niespożywania alkoholu i innych środków odurzających w trakcie kursu.
- Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu kursu przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego.


Prawa i obowiązki organizatora:
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym zwrotem środków na rzecz wpłacających. Wpłacone kwoty mogą byd też przeniesione na poczet
innego szkolenia w zależności od decyzji wpłacającego.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu planowanego kursu bądź modułu w wyjątkowych okolicznościach, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
- W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od osoby prowadzącej (choroba lub inne zdarzenia losowe), organizator zastrzega sobie możliwości zmiany instruktora prowadzącego na instruktora posiadającego analogiczne kwalifikacje.
- Organizator ma prawo usunąć uczestnika z listy uczestników kursu w przypadku nieprzestrzegania „Praw i obowiązków uczestnika kursu” uwzględnionych w Regulaminie.
- Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników osobom trzecim.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy przez uczestnika w czasie trwania kursu oraz po jego zakończeniu.

W sytuacjach nadzwyczajnych dotyczących organizacji kursów pociągających za sobą zwiększenie kosztów organizacyjnych, zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny szkolenia, co może nastąpił nie później niż 6 tygodnie przed terminem rozpoczęcia kursu. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację